Υπηρετώντας πρόσφυγες στην Αθήνα και άλλες περιοχές τις Ελλάδας στο όνομα Ιησού Χριστού

Τα ΧΕΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ είναι μια διομολογιακή Χριστιανική, Φιλανθρωπική, μη Κερδοσκοπική Οργάνωση.

Είναι νόμιμα αναγνωρισμένη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με αριθ. αδείας λειτουργίας 3726/1993 και έδρα την Αθήνα, στην Ελλάδα.

  • Η Αρχή
  • Διοίκηση Σήμερα

 

Το άτομο κλειδί για την ίδρυση των Χεριών Βοηθείας ήταν ο Σκοτ Μακράκεν, υπεύθυνος των “Διεθνών Ομάδων Διακονίας στην Αθήνα” (International Teams in Athens).

 

Ο Σκοτ ήρθε στην Ελλάδα με την γυναίκα του Βίκυ και την κόρη του Κέντρα το 1990 για να εργαστεί ανάμεσα στους Κούρδους πρόσφυγες της Πεντέλης, στην Αττική.

 

Σύντομα ο οραματισμός του πήρε άλλες διαστάσεις. Για να μπορεί αυτή η προσπάθεια να έχει μέλλον, έπρεπε να ιδρυθεί ένας ελληνικός νόμιμος οργανισμός που να διοικείται από Έλληνες και να κινητοποιεί τους Έλληνες Χριστιανούς για να εργαστούν ανάμεσα στους πρόσφυγες της Αθήνας και όχι μόνο.

 

Μάλιστα, ο στόχος του ήταν να γίνει μια εξολοκλήρου ελληνική διακονία, κάτω από την οποία θα εργάζονται και ξένοι εθελοντές αλλά θα διοικείται από Έλληνες. Έτσι, τον Ιούνιο του 1993 ιδρύθηκαν τα Χέρια Βοηθείας από Έλληνες και ξένους Χριστιανούς, με ένα ελληνικό τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο

 

Τα Χέρια Βοήθειας απαρτίζονται από ομάδα ιεραποστόλων, καθώς η αγάπη τους για τους πρόσφυγες τους έφερε στην Αθήνα,από διάφορα μέρη του κόσμου. Υποστηρίζουν τα καθημερινά προγράμματα σε συνεργασία με την Διοίκηση του Ιδρύματος, σε όλες τις πτυχές φροντίδας που παρέχουμε στους πρόσφυγες.

 

Σήμερα, τα ΧΕΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ διοικούνται:

• Από ένα Πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που επιβλέπει τη διακονία. Τα μέλη του ΔΣ είναι Έλληνες που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια.

• Από έναν Έλληνα Γενικό Διευθυντή.

• Από μία Τριμελή Ομάδα Διοίκησης

 

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία Ιαν. 2016 -Ιαν. 2018 αποτελείται από τους:

 

Πρόεδρος:
Αλέξιος Πάνου
alexispanou@gmail.com

Γραμματέας:
Χάρης Κιουλλόγλου
haris.kioulloglou@gmail.com

Ταμίας:
Ιάκωβος Παπαναγής
 james@papanagis.gr

Μέλος:
Δημήτρης Μπούκης
dboukis@gmail.com

 

Υπεύθυνη Εύρεσης Οικονομικών Πόρων Εξωτερικού:   
Λώρη Κεφάλα Μπούκη
donorrelations@helpinghands.gr

 

Διεύθυνση:
Κική Δημητροπούλου
kiki.dimitropoulou@gmail.com

 

 

Σκοπός

Ο σκοπός του σωματείου των Χεριών Βοηθείας είναι «Η έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης του Χριστού προς τους λαούς του τρίτου κόσμου, τους φτωχούς, τους πρόσφυγες και τους κάθε κατηγορίας μετανάστες στην Ελλάδα, με μέριμνα για συμπαράσταση, περίθαλψη, φιλοξενία, μόρφωση, ψυχαγωγία, ένδυση, τροφή, στέγη και κάθε άλλη δυνατή βοήθεια σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές – Ελληνικές, ξένες, κρατικές και οποιεσδήποτε άλλες, για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών»

Όραμα

Ο οραματισμός των Χεριών Βοηθείας είναι, υπηρετώντας πρακτικά τους πρόσφυγες, να τους φανερώσει τον Ιησού Χριστό, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Επίσης, να κινητοποιήσει και να εκπαιδεύσει και άλλους χριστιανούς και Εκκλησίες ανά την Ελλάδα ώστε να αγαπήσουν και να υπηρετήσουν καλύτερα τους πρόσφυγες, οργανώνοντας και λειτουργώντας κέντρα Υποδοχής Προσφύγων.

Το Πιστεύω μας

Τα Χέρια Βοηθείας αποτελούνται από μέλη που προέρχονται από διάφορες Χριστιανικές Ομολογίες και τα ενώνει η πίστη τους στις θεμελιώδεις αρχές της Αγίας Γραφής, όπως αυτές συνοψίζονται στο Σύμβολο της Πίστεως (Σύνοδος Νικαίας).

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶἀοράτων.
2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦΠατρὸς γεννηθένταπρὸ πάντων τῶν αἰώνων φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα,ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
3. Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶνοὐρανῶν καὶσαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκἔσται τέλος.
8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶκαὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶνπροφητῶν.
9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

Εγκαταστάσεις

Τα ΧΕΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, από τον Σεπτέμβριο 1999, λειτουργούν σε ιδιόκτητο χώρο που βρίσκεται στην Σοφοκλέους 53Δ, 1ος Όροφος, στην Αθήνα και ονομάζεται «Προσφυγικό Κέντρο Αθηνών».

 

Το Νοέμβριο του 2018, μας έγινε δωρεά ακινήτου στην οδό Αιόλου 94,Αθήνα, 5ος όροφος, το οποίο λειτουργεί ως κέντρο εκπαίδευσης γλωσσών, βιβλικών μελετών, μαθήματα καλλιτεχνικών και χώρος συναναστροφών.

Change Language To: Greek English